Miksi työn merkityksellisyys on tärkeää?

Miksi työn merkityksellisyys on tärkeää? Sen vuoksi, että näinä haastavina aikoina yhä useampi on alkanut pohtia, mikä lopulta on tärkeää, mikä tekee elämästä merkityksellisen ja mikä on juuri minun tarkoitukseni tässä maailmassa.

Tutkimuksissa on havaittu, että merkityksellisyys on työntekijöille kaikista tärkein näkökohta työssä, eikä vain ”nice to have” -ominaisuus. Se on tärkeämpää kuin palkka, ylennysmahdollisuudet tai työskentelyolosuhteet. Pelkän taloudellisen ja materiaalisen hyvinvoinnin kehitys ei enää itsessään vastaa tai edistä ihmisten henkistä hyvinvointia.

Aika pieni osa yrityksistä on toistaiseksi herännyt vastaamaan tähän työntekijöidensä toiveeseen kokea oma elämänsä ja työnsä merkityksellisenä. Toisaalta ihmekö tuo, kun monella yrityksellä on paljon akuutimpiakin ongelmia taklattavana kuin työntekijöiden merkityksen ja tarkoituksen pohtiminen. Se saattaakin saada yrityksen aliarvioimaan asian tärkeyttä.

Miksi työn merkityksellisyys on tärkeää?

McKinsleyn raportissa sanotaan, että tarkoituksen kirkastaminen on tärkeämpää kuin luulisit. Tutkimuksissa on nimittäin havaittu, että tarkoituksen löytämisen ja kokemisen sekä yrityksen taloudellisen tuloksen välillä on positiivinen yhteys. Harvard Business Review:n arvion mukaan hyvin merkityksellinen työ tuottaa yli 9.000 dollaria enemmän vuodessa per työntekijä. Lisäksi se sitouttaa työntekijöitä työnantajaan.

Toisaalta on havaittu, että merkityksen pohtiminen ja löytäminen on henkilökohtainen kysymys, ja se on myös hyvin subjektiivinen kokemus. MIT Sloan Management Review:n tutkimuksessa huomattiin, että hyvä johtaminen ei ollut yhteydessä merkityksen kokemukseen, mutta huono johtaminen oli sen sijaan merkityksellisyyden kokemuksen todennäköinen tuhoaja. Organisaation näkökulmasta työn merkityksellisyys onkin samaan aikaan sekä mahdollisuus että haaste.

Miksi tyon merkityksellisyys on tarkeaa

”For, in the end, it is impossible to have a great life unless it is a meaningful life. And it is very difficult to have a meaningful life without meaningful work.”

– James C. Collins

Mitä merkityksellisyys on?

Mitä merkityksellisyys sitten on? Merkityksellisyyttä voidaan luonnehtia esimerkiksi niin, että yksilön oma elämä tuntuu tärkeältä, maailma tuntuu ymmärrettävältä ja johdonmukaiselta, ja että hänellä on mahdollisuus kokea ”täyttymystä”, joka on yhteydessä tärkeisiin arvoihin ja yhteyttä toisiin ihmisiin. Merkityksen kokemus puolestaan muodostuu eri ihmisille eri asioista.

Emily Esfahani Smith on tutustunut lukuisiin merkitystä koskeviin tutkimuksiin ja keskustellut useiden tutkijoiden kanssa. Tämän pohjatyön perusteella hän on havainnut, että merkityksen kokemus rakentuu pääsääntöisesti neljän eri tekijän (pilarin) varaan, jotka ovat:

 • tarkoitus,
 • tarinankerronta,
 • yhteisöllisyys ja
 • itsensä ylittäminen.

”Mikään ei ole ihmiselle niin sietämätöntä kuin olotila ilman tehtäviä ja päämäärää.” 

– Blaise Pascal

Tarkoitukseen liittyy kauaskantoinen päämäärä ja oman panoksen antaminen maailman yhteiseen hyvään. Tarkoituksellisuutta ihmiset kokevat todennäköisemmin, jos he pyrkivät tai työskentelevät jonkin itselle tärkeän tai arvokkaan asian eteen.

Yhteenkuuluvuus liittyy ihmisen perustarpeeseen olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Tutkimuksissa on huomattu, että sosiaalisen arvostuksen ja sen puuttumiseen liittyvät kokemukset aiheuttavat aivoissa samantyylisiä vasteita kuin fyysinen kipu. Ihmisille on todella olennaista olla osa joukkoa.

Tarinankerronta liittyy siihen, että elämä on tarina ja elämän merkityksellisyys on yksilöllinen kokemus. Meidän oma tarinamme toimii identiteettimme pohjana. Ihmisillä on taipumus rakentaa omasta elämästään tarinoita, jotka yhdistyvät punaisen langan avulla yhteen isompaan itseä koskevaan tarinaan.

”Elämäsi on tarina. Kirjoita hyvin, muokkaa usein.”

– Susan Statham

Itsensä ylittäminen suuntautuu itsestä ulkopuolelle, eli itsestä antamiseen, muiden palvelemiseen (esim. kutsumustyö) ja spiritualiteettiin. Tällä viimeksi mainitulla eli spiritualiteetilla ei välttämättä tarkoiteta mitään henkistä.

Kaikkinensa merkityksen kokemus on hyvin yksilökohtaista. Tästä hyvä esimerkki on seuraava tutkimusesimerkki, jossa käy ilmi, että samassakin organisaatiossa työskentelevät työntekijät voivat saada merkityksen kokemuksen hyvin erilaisista asioista.

Tutkimukseen osallistuneessa globaalissa terveydenhuollon organisaatiossa:

 • Yksi työntekijä koki merkitystä sen vuoksi, että organisaation tarkoituksena on parantaa potilaiden ja heidän perheidensä elämää helpottamalla kroonisen sairauden kanssa elämistä.
 • Toinen samassa organisaatiossa työskentelevä henkilö koki merkityksellisemmäksi sen, että pystyi huolehtimaan perheensä toimeentulosta.
 • Kolmas työntekijä koki merkityksellisimmäksi sen, että pystyi auttamaan ja vähentämään toisten kärsimystä.
Miksi tyon merkityksellisyys on tarkeaa2

Mitä hyötyä on siitä, että tiedostat omat merkityksen lähteesi ja tiedät tarkoituksesi?

Se, että tunnistat oman tarkoituksesi ja koet merkityksellisyyttä, auttaa sinua:

 • elämään pidemmän ja terveemmän elämän,
 • selviytymään epävarmuudesta,
 • vähentämään pitkäaikaista stressiä ja sen haittapuolia sekä
 • kasvattamaan resilienssiä ja siten auttaa selviämään haasteista.

Esimerkiksi eräässä tutkimuksessa havaittiin, että tarkoituksensa löytäneillä potilailla oli 52 % pienempi todennäköisyys saada sydänkohtaus ja 2,5 kertaa pienempi todennäköisyys olla saamatta dementiaa. Kyse on hyvin siis konkreettisesti terveyttä edistävästä asiasta.

Merkityksen lähteet

Merkityksen kokemusta voi saada muualtakin kuin työstä. Muita lähteitä voivat olla esimerkiksi työn ulkopuoliset ihmissuhteet ja uskonto. Toisaalta työ on niin iso osa elämää, että omaa elämää voi olla haastavaa kokea merkitykselliseksi, jollei myös työstä saa merkityksellisyyden kokemuksia. Työn merkityksellisyys edistää lisäksi hyvinvointia.

Eräässä tutkimuksessa tutkittiin kukoistavien ihmisten ja ei-kukoistavien ihmisten merkityksen lähteitä. Tutkimuksessa havaittiin, että kukoistavien ihmisten keskuudessa työ oli tärkeä merkityksellisyyden lähde. He kuvailivat työtä kutsumuksena, intohimon kohteena tai tarkoituksena, joka toi täyttymyksen tunnetta.

Sen sijaan ei-kukoistavien ihmisten keskuudessa työ ei ollut tärkeä merkityksellisyyden lähde. He näkivät työn enemmän toimeentulon turvaajana tai merkityksellisyyden lähde saattoi jopa olla pelkästään se aika, jonka he olivat töistä vapaalla. Työllä oli heille välinearvo ja heidän motivaationsa lähde työtä kohtaan oli erilainen.

MIT Sloan Management Review:n tutkimus työn merkityksellisyydestä

Työn merkityksellisyyttä on tutkittu aika paljon. Kerron tässä teille MIT Sloan Management Review:n tekemän tutkimuksen tuloksista. Heidän tekemässään tutkimuksessa havaittiin, että seuraavat viisi tekijää yhdistyivät merkityksellisyyden kokemiseen työssä:

 1. Itsensä ylittävyys (self-transcendent). Tämä tarkoittaa sitä, että omalla työllä on merkitystä muillekin kuin vain itselle. Merkityksellisestä työstä kertoessaan ihmiset eivät puhu itsestään, vaan siitä, miten oma työ vaikuttaa toisiin yksilöihin, ryhmiin tai jopa laajemmalle. Esimerkiksi roskien kerääjä oli päivän päätteeksi tyytyväinen siihen, miten hänen työnsä tuottaa osaltaan puhtaampaa ympäristöä tässä hetkessä, mutta myös lastenlapsille ja tuleville sukupolville. Pappi oli puolestaan iloinnut siitä, miten hänen johtamansa projekti toi seurakunnan yhteen työskentelemään saman tavoitteen eteen.
 1. Kirpaisevuus (poignant). Vastaajat totesivat, että merkityksellisyyden kokemus työssä yhdistyi useimmin haastaviin tai epämukaviin tunteisiin ennemmin kuin puhtaaseen iloon tai onnellisuuteen. Tällaisia hetkiä olivat esimerkiksi hoitajien kokemuksen mukaan hetket, jolloin he pystyivät käyttämään ammattitaitoaan helpottaakseen potilaiden viimeisiä hetkiä. Ylipäänsä useissa ammattiryhmissä merkityksellisyys yhdistyi kiperistä olosuhteista tai haastavista tilanteista selviämiseen ennemmin kuin yksinkertaisten arkisten asioiden tekemiseen. 
 1. Hetkellisyys (episodic). Merkityksellisyyden kokemus on useimmiten aika ajoin ilmenevä ennemmin kuin pysyvä tunnetila. Nämä hetket saattoivat olla myös isompia ”huippuhetkiä”, jotka muodostuivat osaksi kokijoidensa elämäntarinaa. 
 1. Reflektiivisyys (reflective). Merkityksellisyyttä ei välttämättä koettu siinä hetkessä, vaan ennemmin vasta jälkikäteen työntekijöiden havainnoidessa omien saavutusten ja yhteyttä laajempaan elämän merkityksellisyyden kokemukseen. Eräs yrittäjä koki tällaisen hetken, kun hän sammutti valoja joulujuhlien jälkeen miettiessään, mitä kaikkea yrityksen työntekijät olivat saaneet aikaan kuluneen vuoden aikana. Siistijä puolestaan koki merkityksellisen hetken, kun hän katsoi puhdistamaansa katua ja ajatteli, miten tärkeää työtä hän tekee kaikkinensa ympäristön kannalta.
 1. Henkilökohtaisuus (personal). Merkityksellisyyden kokemus työssä on usein yhteydessä myös ihmisen laajempaan kokemukseen merkityksellisyydestä elämässä yleensä. Tällöin esimiehellä tai organisaatiolla on aika pieni vaikutus kokemukseen. Eräs muusikko koki suurta merkityksellisyyden kokemusta, kun hänen isänsä viimein ymmärsi häntä ja alkoi arvostaa hänen työtään muusikkona. Pappi taas koki työnsä merkitykselliseksi, kun pystyi olemaan seurakuntalaisen tukena tämän riipaisevassa elämäntragediassa. Lakimies taas koki työnsä merkitykselliseksi, kun hänen perheensä ja ystävänsä suosittelivat hänen palveluitaan. Tällöin hän koki tulleensa arvostetuksi molemmilla elämän osa-alueilla.

 

Miksi tyon merkityksellisyys on tarkeaa3

Miten saada aikaan merkityksettömyyden kokemuksia organisaatiossa?

Kuten aiemmin mainitsin, organisaatiolla on rajoitetut mahdollisuudet vaikuttaa työn merkityksellisyyden kokemukseen, koska merkityksellisyyden kokemus on usein hyvin henkilökohtaista. MIT Sloan Management Review:n tekemän tutkimuksen mukaan organisaatiolla on sen sijaan oivat mahdollisuudet saada työntekijät kokemaan työnsä merkityksettömäksi. Parhaat keinot siihen ovat seuraavat:

 • Huolehdi siitä, etteivät työntekijän ja organisaation arvot kohtaa.
 • Pidä työntekijöitä itsestäänselvyyksinä.
 • Anna työntekijöille merkityksettömiä tehtäviä, kuten hautaa hoitajat ja tutkijat hallinnolliseen työhön.
 • Kohtele ihmisiä epäreilusti.
 • Pakota ihmisiä tekemään työtä vastoin käsitystä siitä, mikä olisi oikea tapa toimia.
 • Eristä ihmisiä toisista työntekijöistä ja tiimeistä.
 • Laita työntekijät työskentelemään fyysisen tai psyykkisen riskin alaisena. 

Mitkä tekijät auttavat saamaan aikaan merkityksellisyyden kokemuksia organisaatiossa?

Tähän puoleen organisaatiolla on todellakin pienemmät mahdollisuudet vaikuttaa, mutta jotain merkityksellisyyden kokemusta edistäviä asioita on huomattu olevan. MIT Sloan Management Review:n tekemän tutkimuksen mukaan työn merkityksellisyyden kokemus on todennäköisin, jos

 • Organisaation perustehtävä on merkityksellinen.
 • Työnkuva on merkityksellinen.
 • Yksittäinen työtehtävä on merkityksellinen.
 • Työn kautta tapahtuvat kohtaamiset toisten ihmisten kanssa ovat merkityksellisiä. Tähän kuuluu sekä kontaktit henkilöiden kanssa, jotka hyötyvät tehdystä työstä, että ympäristön tuki hyvien ihmissuhteiden muodostumiseen työssä.

Parhaiten merkityksellisyyden kokemukseen työssä voidaan vaikuttaa siten, että esimiehet keskustelevat asiasta tiiminsä kanssa ja pyrkivät tekemään näkyväksi työn merkityksellisyyden lähteet kyseisessä organisaatiossa ja sen eri tehtävissä. Se vaatii toki rohkeutta, viitseliäisyyttä, empaattisuutta ja avoimuutta sekä halua keskustella arvoista. Yhtä lailla jokainen voi olla itse aloitteellinen keskustelun käynnistämisessä omassa organisaatiossaan.

Jos haluat edistää merkityksellisyyden kokemuksiasi, voit aloittaa prosessin pohtimalla itseksesi seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä on sinulle merkityksellistä?
 • Mitkä asiat lisäävät tai vähentävät kokemustasi merkityksellisyydestä?
 • Mikä on sinulle arvokasta ja tavoittelemisen arvoista?

Apuna pohdinnoissasi voit käyttää esimerkiksi yllä kuvaamiani merkityksellisyyden mahdollisia lähteitä.

Miksi työn merkityksellisyys on tärkeää?

Kerrataanpa vielä, miksi työn merkityksellisyys on tärkeää. Taloudellisen ja materiaalisen hyvinvoinnin kehitys ei enää itsessään vastaa tai edistä ihmisten henkistä hyvinvointia. Sen sijaan merkityksen kokemuksen on useissa tutkimuksissa havaittu edistävän hyvinvointia ja terveyttä. Vastaavasti merkityksen puutteen on havaittu olevan yhteydessä addiktioihin ja mielenterveyden ongelmiin.

Tutkimuksissa on myös havaittu, että merkityksellisyys on yleisesti ottaen työntekijöille tärkein näkökohta työssä. Se on tärkeämpää kuin palkka, ylennysmahdollisuudet tai työskentelyolosuhteet.

Suosittelen siksi sinua lämpimästi käyttämään aikaa siihen, että pohdit, mikä sinulle on arvokasta ja merkityksellistä elämässä ja työssä, jollet ole sitä vielä tehnyt. Tämä pohdinta tukee omaa hyvinvointiasi ja antaa yhden näkökulman oman työn tuunaamiseen ja urasuunnitteluun.

Oma kokemus

Myös omakohtaisen kokemukseni mukaan työn merkityksettömyyden kokemukset ovat yhteydessä heikompaan hyvinvointiin. Erityisen haastavaksi olen itse kokenut tilanteen, jossa organisaation arvot ja omat arvoni eivät ole kohdanneet. Minulle on tärkeätä se, että työntekijöiden hyvinvointia arvostetaan.

Toisaalta olen myös sitä mieltä, että talousnäkökulma on yritystoiminnassa tärkeä. Onneksi taloudelliset tavoitteet ja hyvinvointi työssä eivät ole välttämättä toisiaan poissulkevia, vaan päinvastoin. Merkityksellisyys ja vahvuuksien käyttäminen työssä ovat yhteydessä sekä hyvinvointiin / työn imuun että parempaan taloudelliseen tulokseen.

Lähteet:

Aaltonen, Ahonen & Sahimaa 2020. Johda merkitystä.

Achor & al. 2018. 9 Out of 10 People Are Willing to Earn Less Money to Do More-Meaningful Work. Harvards Business Review.

Bailey & Madden 2016. What Makes Work Meaningful – or meaningless. MITSloan Management Review Summer 2016.

Dhingra, Emmet, Samo, Schaninger 2020. Igniting individual purpose in time of crises. McKinsey Quartely August 2020.

Martela 2020. Elämän tarkoitus.

Smith 2018. Merkityksellisyyden voima.

Wissing & al. 2019. Important Goals, Meanings, and Relationships in Flourishin and Languishing States: Towards Patterns of Well-being.

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top