OSAKEYHTIÖN VELVOLLISUUDET PÄHKINÄNKUORESSA

Kokosimme tiiviin tietopaketin osakeyhtiön hallintoon liittyvistä velvoitteista. Tärkeimmät velvollisuudet osakeyhtiöllä on:

  • kahdenkertainen kirjanpito
  • tilinpäätöksen laatiminen
  • yhtiökokouksen pitäminen
  • tilintarkastusvelvollisuus (suurehkoilla osakeyhtiöillä)

OSAKEYHTIÖN HALLINTO

Osakeyhtiössä pitää olla hallitus, jossa on vähintään yksi varsinainen jäsen ja varajäsen. Toimitusjohtaja ei ole pakollinen.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta).

Osakeyhtiön ylin päätöselin on yhtiökokous eli osakkeenomistajat. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksessa päätetään muun muassa: 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle; 4) hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja valinnasta sekä mahdollisen tilintarkastajan valinnasta sekä 5) muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Tarvittaessa voidaan järjestää myös ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään esimerkiksi lisäosingonjaosta.

Pieniltä osakeyhtiöiltä ei vaadita tilintarkastajaa. Tilintarkastuslain mukaan yhtiö voi jättää valitsematta tilintarkastajan, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa, 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai 3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Osakeyhtiön tilikausi on normaalisti 12 kuukauden pituinen. Osakeyhtiön tulee laatia tilinpäätös neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä osakeyhtiölain ja kirjanpitolain mukaisesti. Osakeyhtiön tilinpäätös on julkinen ja se on toimitettava kaupparekisteriin.

OSAKEYHTIÖN KIRJANPITOVELVOLLISUUS

Osakeyhtiö on kirjanpitovelvollinen pitämään ns. kahdenkertaista kirjanpitoa (rahan lähde, rahan käyttö). Osakeyhtiön kirjanpito on aina suoriteperusteista eli meno ja tulo kirjataan suoritteen syntyhetkellä maksuhetken sijasta.

Osakeyhtiön on suositeltavaa käyttää tilitoimiston palveluita kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseksi, jos yrittäjällä ei ole omakohtaista kokemusta kirjanpidon hoitamisesta. Osakeyhtiön kirjanpito ei ole erityisen vaikeaa, mutta vaatii tiettyjen rutiinien hallintaa, ja tilanteet voivat olla monimuotoisempia kuin elinkeinonharjoittajalla. Tilitoimistopalveluita on runsaasti tarjolla, ja kirjanpidon jättäminen ammattilaiselle on kustannustehokasta.

OSAKEYHTIÖN LOPETTAMINEN

Osakeyhtiön toiminta saattaa joskus päättyä, jolloin se voi jäädä ns. lepääväksi yhtiöksi. Osakeyhtiön poistamiseksi virallisesti kaupparekisteristä on keinoina purkaminen osakeyhtiölain mukaan selvitys- tai konkurssimenettelyllä tai sulautumisen tai jakautumisen kautta.

Selvitystilamenettelystä ilmoitetaan kaupparekisteriin, ja yhtiölle nimetään yksi tai useampi selvitysmies (joka voi olla esimerkiksi hallituksen jäsen tai ulkopuolinen henkilö). Virallisessa lehdessä julkaistaan julkinen haaste velkojille. Tämän jälkeen kaikki tiedossa olevat velat maksetaan ja jäljelle jääneet varat jaetaan osakkeenomistajille. Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakkeilleen tuleva jako-osuus yhtiön netto-omaisuudesta, jos yhtiöjärjestyksestä ei johdu muuta. Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen yhtiökokouksessa.

Vieritä ylös