OSAKASLAINAA EI KANNATA OTTAA YLI VUODEKSI

Osakkeenomistaja voi tarvita kesken tilikauden syystä tai toisesta rahaa omiin menoihinsa. Jos yhtiön pankkitililtä liikenee varoja, osakaslaina on monesti toimiva keino lainata rahaa yhtiöltä lyhytaikaiseen tarpeeseen.

Osakaslaina kannattaa kuitenkin käytännössä aina maksaa takaisin ennen verovuoden päättymistä. Vuoden lopussa yhtiölle maksamatta oleva osakaslaina on nimittäin kokonaisuudessaan osakkaan pääomatuloa (veroprosentti 30 – 34 %), ja lisäksi se vaikuttaa negatiivisesti osakkaalle maksettujen osinkojen pääoma-tulo-osuutta laskettaessa.

MIKÄ ON OSAKASLAINA?

Osakaslainaksi kutsutaan rahalainaa, jonka yhtiö myöntää osakkeenomistajalleen tai tämän perheenjäsenelle. Osakeyhtiölaissa vastaava termi on lähipiirilaina.

Yhtiö voi myöntää lainan osakkeenomistajalleen tai tämän perheenjäsenille ilman, että sitä olisi osakeyhtiölaissa erityisesti rajoitettu. Lähipiirilaina on kuitenkin ilmoitettava yhtiön toimintakertomuksessa, jos lainan yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai viisi prosenttia yhtiön taseen omasta pääomasta.

Verotuksessa osakaslainaan liittyy erityisiä säännöksiä. Vuoden lopussa maksamatta oleva osakaslaina verotetaan tietyin edellytyksin pääomatulona. Osakaslainasta, jonka laina-aika on alle vuosi, puolestaan tulee periä kohtuullista korkoa.

Seuraavassa käydään läpi osakaslainaan liittyvät tilanteet silloin, kun laina-aika on alle vuosi ja yli vuosi.

OSAKASLAINAN LAINA-AIKA ALLE VUOSI

Jos yhtiö lainaa osakkaalleen rahaa vuoden alussa, mutta osakas maksaa lainan takaisin vuoden lopussa, ei osakaslainaa pidetä verotuksessa veronalaisena. Osakkeenomistaja voi siten lainata yhtiöltään tilanteen mukaan rahaa verovuoden aikana, ja maksaa lainat takaisin viimeistään verovuoden päättyessä. Osakaslainasta on kuitenkin perittävä kohtuullista korkoa.

Verohallinto on antanut osakaslainaa koskevan toistaiseksi voimassa olevan ohjeen 1.6.2010 (ks. Verohallinnon ohje ). Sen mukaan verotuskäytännössä kohtuullisena osakaslainan korkona pidetään valtiovarainministeriön vahvistamaa peruskorkoa.

Koska tällä hetkellä 1.1. – 31.6.2020 peruskorko on negatiivinen – 0,25 %, ei alle vuoden kestävästä osakaslainasta tarvitse periä korkoa ollenkaan (ks. https://vm.fi/peruskorko).

OSAKASLAINAN LAINA-AIKA YLI VUOSI

Rahalainaa, jonka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut osakeyhtiöltään verovuoden aikana ja joka on vielä maksamatta verovuoden päättyessä, pidetään tuloverolaissa lainansaajan veronalaisena pääomatulona. Edellytyksenä on, että lainansaaja tai hänen perheenjäsenensä omistavat yhdessä tai erikseen vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Tuloverolaissa perheenjäseninä pidetään puolisoa ja alaikäisiä lapsia. Lapsi on alaikäinen, jos hän ei ole täyttänyt 17 vuotta ennen verovuoden alkua.

Kalenterivuoden lopussa maksamatta oleva osakaslaina katsotaan siis lainansaajan verotuksessa pääomatuloksi. Pääomatuloja verotetaan progressiivisesti. Pääomaverokanta on 30 %, ja verotettavan pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %.

Yhtiön tulee antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista (vuosi-ilmoituslomake7851).

Osakaslaina, joka on yhtiön taseessa tilikauden päättyessä vaikuttaa myös osakkaan osinkoverotuksessa. Jos osakkaan saama osakaslaina sisältyy osingonjakovuotta edeltävältä vuodelta laadittuun tilinpäätökseen, osakaslaina vähennetään osakastasolla osakkaan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta. Tällöin kevyesti verotettujen pääomatulo-osinkojen osuus pienenee.

Esimerkki 1

Riitta ja Jussi omistavat molemmat 50 % yhtiöstä A Oy. Heidän tyttärensä, joka on 1.1.2020 täyttänyt 17 vuotta, haluaisi lainata 3.3.2020 A Oy:ltä 20 000 euroa. Laina-aika olisi kolme vuotta. Kyseessä olisi vuonna 2020 alaikäisen tyttären verotuksessa osakaslaina, josta hän maksaisi pääomatuloveroa 6 000 euroa (20 000 * 0,3).

Päätettiin, että tytär maksaa kokonaisuudessaan lainan yhtiölle takaisin viimeistään 31.12.2020, jolloin kyseessä ei ole veronalainen osakaslaina. Jos tytär lainaa yhtiöltä 1.1.2021 uudestaan 20 000 euroa, lainaa ei pidetä verotuksessa osakaslainana, koska tytär on tuolloin jo täysi-ikäinen. Tytär maksaa velasta kuitenkin yhtiölle kohtuullista korkoa ja maksaa lainan takaisin sovitussa kolmen vuoden ajassa.

Esimerkki 2

Sisarukset Leila, Kalle ja Juhani omistavat X Oy:n osakkeet seuraavasti: Leila 9 %, Kalle 45,5 % ja Juhani 45,5 % osakkeista. Kaikki ottavat yhtiöltä 2.2.2020 osakaslainaa 40 000 euroa. Kalle ja Juhani maksavat osakaslainan takaisin vuonna 2020 vuoden loppupuolella. Muutoin heillä menisi osakaslainasta pääomatuloveroa 12 400 euroa (30 000 * 0,30 + 10 000 *0,34). Leilan kohdalla kyseessä ei ole tuloverolaissa tarkoitettu veronalainen osakaslaina. Sovitaan, että Leila maksaa lainan takaisin viiden vuoden kuluessa sekä maksaa laina-aikana osakaslainasta yhtiölle kohtuullista korkoa.

OSAKASLAINAN TAKAISINMAKSAMINEN

Jos osakaslainaa on lainansaajan verotuksessa verotettu kerran pääomatulona, lainansaajalla on oikeus vähentää lainaa tulonhankkimismenona sinä vuonna, jolloin hän on maksanut lainaa takaisin. Edellytyksenä on, että maksu on suoritettu viimeistään viidentenä verovuonna lainan nostamisvuoden jälkeen.

Esimerkiksi jos laina on luettu tuloksi verovuoden 2020 verotuksessa, sen saa vähentää viimeistään verovuoden 2025 verotuksessa. Maksetun määrän saa vähentää pääomatuloista, vaikka 10 prosentin omistus- tai äänivaltaosuus lainanantajayhtiössä ei enää maksuvuonna täyttyisi. Lainan lyhennyksen tai maksun vähentämisen edellytykseksi riittää, että laina on aikanaan verotettu lainansaajan pääomatulona.

Jos osakaslaina on siten jäänyt maksamatta vuoden lopussa ja se on verotettu pääomatulona osakkaalla, on tärkeää huolehtia, että laina maksetaan takaisin viidessä vuodessa. Jos osakkaalla ei ole lainan takaisinmaksuvuonna pääomatuloja, joista lainan takaisinmaksun voi vähentää, hyvitetään takaisinmaksu alijäämähyvityksen kautta sekä vahvistetaan mahdollisesti pääomatulolajin tappio, joka on käytettävissä kymmenen vuoden ajan.

Vieritä ylös